โครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ

  

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

      


ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้จัดการโครงการ   E-mail : n.tirin@gmail.com
  ดร.สรวงอุษา พูลเกษ ผู้บริหารงานโครงการ E-mail : suangusa@gmail.com

 

Visitors: 19,895