โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมายและการกำหนดแนวทางในอนาคต

แหล่งข้อมูลด้านแนวทางและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี

                     

 

แหล่งข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางตรงจากต่างชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งนโยบายและมาตรการฯ ที่มีของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

Visitors: 19,895