โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ

  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ   ผลักดันและส่งเสริมศูนย์ฯ แบบบูรณาการ 

สัมมนาให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงานของภาครัฐ 

  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจใน      มาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านพลังงาน                 กิจกรรมส่งเสริมและผลักดันธุรกิจด้านพลังงานไทยให้ขยายการค้า            การลงทุนรวมทั้งการศึกษาดูงานด้านพลังงานในประเทศภูมิภาคอาเซียน 

 

Visitors: 21,344