โครงการสร้างศึกษาและวิเคราะห์ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าสัมภาษณ์เชิงเลิกบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน   

                    ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

 

                                  จัดอบรมให้ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

Visitors: 21,344