โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

                 

                

                 

               

เกี่ยวกับโครงการ

      โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยกรบุคคลซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในทุกระดับให้มีศักยภาพสูงขึ้นทั้งในเชิงวิชาการ ปฏิบัติการ อำนวยการและสั่งการ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับนานาประเทศภายใต้มาตรฐาน เดียวกันซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม ลดความสูญเสีย และประชาชนมีความปลอดภัย ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้สถาบันการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณภัย โดยมีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังต่อไป และมีความคาดหวังจากการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ในการพัฒนาให้บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ให้มีขีดความสามารถในการเผชิญกับภัยพิบัติ และสร้างวัฒนธรรมการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน ชุมชน และสังคม

 วัตถุประสงค์โครงการ

    1) เพื่อให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในระดับประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศโดยสอดคล้องกับทิศทางของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่องค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศได้กำหนดให้ใช้ปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดการสาธารณภัย
     2)  เพื่อให้ได้กรอบแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    3) เพื่อเป็นแนวทาง เครื่องมือ กลไกในการประสานความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลคลที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยได้อย่างมีมาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

       กลุ่มบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำและใช้ประโยชน์จากแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย
      1) บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     2) บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     3) บุคลากรของสถาบันการศึกษา

                  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้จัดการโครงการ   E-mail : n.tirin@gmail.com
  ดร.สรวงอุษา พูลเกษ ผู้บริหารงานโครงการ E-mail : suangusa@gmail.com
Visitors: 19,895