การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรของกรม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทฯ ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

          จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทฯ ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในระหว่างวันพุธที่ 25 – วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 (วันพุธ เวลา 10:00 – วันศุกร์เวลา 12:00) ณ ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 48 คน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในระดับบริหารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรจากกรมฯ และหน่วยงานผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ บริษัท ปตท (จำกัด มหาชน) สภากาชาดไทย สถาบันดำนรงราชานุภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มูลนิธิร่วมกตัญญู

           นายณัชนนท์ สนประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรของกรม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทฯ ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งการประชุมฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนแม่บทฯ ของสถาบันฯ ในระยะ 10 ปี

           ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้จัดการโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอ การสรุปผลศึกษาเบื้องต้นในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระยะ 10 ปี และ นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ทีมที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้นำเสนอกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ภาพรวม และการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

Visitors: 21,344