ประชุมสรุปร่างแผนแม่บทฯ ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569)

         การประชุมสรุปร่างแผนฯ ได้ถูกจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 (เวลา 13:30 – 15:30 น.) ณ ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 48 คน มี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในระดับบริหารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรจากกรมฯ และหน่วยงานผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ บริษัท ปตท (จำกัด มหาชน) สภากาชาดไทย สถาบันดำนรงราชานุภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มูลนิธิร่วมกตัญญู

Visitors: 21,345