ประชุม/สัมมนาผู้บริหารกรมฯ เพื่อกำหนดทิศทางของแผนแม่บทฯ ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2560 – 2569)

     การประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางของแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ หัองประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมในระดับบริหารจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

Visitors: 21,344