top of page
โบรชัวร์ผู้ช่วย ปี 67.jpg

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ชำนาญการ

โบรชัวร์ผู้ชำนาญ ปี 67.jpg
2008041603178.jpg

เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นสมควรจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนอันเป็นรากฐานของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

พันธกิจของศูนย์ฯ

1. ผลิตผลงานด้านการวิจัยที่ได้คุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ

2. ให้บริการทางด้านวิชาการในการ ให้คำปรึกษาและบริการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเน้นความคุ้มค่าของผู้รับบริการ

3. เป็นหน่วยปฏิบัติการด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน ที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของการสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

bottom of page