ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นสมควรจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อช่วยขับเคลื่อน
การเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนอันเป็นรากฐานของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้
และสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้า
อย่างยั่งยืนต่อไป

 

1. ผลิตผลงานด้านการวิจัยที่ได้คุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ

2. ให้บริการทางด้านวิชาการในการ ให้คำปรึกษาและบริการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
  โดยเน้นความคุ้มค่าของผู้รับบริการ

3. เป็นหน่วยปฏิบัติการด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน ที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของการสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร
  และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

Visitors: 68,963