top of page

โครงการยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิตสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ_edit.jpg

หลักการและเหตุผล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิตสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยประสิทธิภาพเครื่องจักรหรือระบบการผลิต/การให้บริการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในระบบการผลิตของโรงงาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนิติบุคคล ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และเป็นกิจการภาคการผลิตที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
2. มีความต้องการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิต
3. สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิต

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

1. ได้รับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญ
2. ได้รับรายงานผลวิเคราะห์เครื่องจักรและระบบการผลิต
3. ได้รับโอกาสขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
4. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านการวินิจฉัย และยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักร

ภาพกิจกรรม

bottom of page