ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ตู้ ปณ. 1112 ปณ. เกษตรศาสตร์ 10900
   โทรศัพท์: 09 1810 1406
 

                        

           www.facebook.com/researchforthailand/                                                       Line ID: @WQX4656G

Visitors: 68,962