เอกสาร/คู่มือประกอบการทำโครงการฯ 

ภาพกิจกรรมโครงการฯ 

  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันและส่งเสริมศูนย์ฯ แบบบูรณาการ 

  สัมมนาให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงานของภาครัฐ 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านพลังงาน         กิจกรรมส่งเสริมและผลักดันธุรกิจด้านพลังงานไทยให้ขยายการค้าการลงทุนรวมทั้งการศึกษาดูงานด้านพลังงานในประเทศภูมิภาคอาเซียน 

 

Visitors: 68,963