โครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ

  

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

      


ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้จัดการโครงการ   E-mail : n.tirin@gmail.com
  ดร.สรวงอุษา พูลเกษ ผู้บริหารงานโครงการ E-mail : suangusa@gmail.com

 

ภาพกิจกรรมโครงการฯ

ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าสัมภาษณ์เชิงเลิกบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

        จัดอบรมให้ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

Visitors: 61,749