โครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ

  

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

       

ภาพกิจกรรมโครงการฯ

ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าสัมภาษณ์เชิงเลิกบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

        จัดอบรมให้ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

Visitors: 68,960