หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และระดับผู้ชำนาญการ) 


 


หลักสูตรการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

  


 หลักสูตรเทคนิคการควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ รุ่นที่ 2


หลักสูตรเทคนิควิศวกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต รุ่นที่ 2


หลักสูตรเทคนิคการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1


หลักสูตรเทคนิคการลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2


 

หลักสูตรเทคนิคการลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3


 

การเตรียมตัวสอบเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินไทย


 การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบภาคปฏิบัติ หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน


 

 

 

Visitors: 68,963