สัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันและส่งเสริมศูนย์ฯ แบบบูรณาการ

 

          การจัดทำโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนในกิจการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันและส่งเสริมศูนย์ฯ แบบบูรณาการ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดสัมมนาให้กับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สรป. สป.พน. และเจ้าหน้าที่ สรป. และ สป.พน. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๑๕ ศูนย์เอ็นเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร

        

Visitors: 68,963