สัมมนา ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและมาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนด้านพลังงานของภาครัฐ

     

             สัมมนาเรื่อง นโยบายและมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงานของภาครัฐ กล่าวรายงาน โดยที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ (ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง) กล่าวเปิดโดย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ (นางสาวดารารัตน์ ฤทธิ์บุญญาการ) โดยมีการบรรยายเรื่อง “ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ” โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร. ธิรินทร์ ณ ถลาง) และมีการบรรยายเรื่อง “นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน” โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (นางสาวจารุวรรณ พิมพ์สวรรค์) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายธำรง อัมพรรัตน์) พร้อมทั้งมีการเสวนาหัวข้อ “ผลกระทบนโยบายการค้าการลงทุนของประธานาธิบดี Donald Trumpต่อประเทศไทยและอาเซียน” โดย ผู้อำนวยการส่วนอเมริกาเหนือ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (น.ส.พุทธชาติ วงษ์มงคล), รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ) และรองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร) โดยมีที่ปรึกษาสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ดร.วีระวัฒน์ จันทนาคม) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยงานสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องลีลาวดี กรุงเทพมหานคร 

        

Visitors: 68,959