สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านพลังงาน

    

           จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการจัดสัมมนา โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพลังงาน เช่น นายรัตน์ศักดิ์ ทองอิ่ม จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์, นายบวรพงษ์ สุนิภาษา จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ มีการกล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ  (นางสาวดารารัตน์ ฤทธิ์บุญญาการ) กล่าวเปิดการสัมมนาโดย รองปลัดกระทรวงพลังงาน  (นายธรรมยศ ศรีช่วย) โดยจัดสัมมนาเมื่อวันที่ 3  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องออร์คิด ๓ กรุงเทพมหานคร 
Visitors: 68,959