กิจกรรมส่งเสริม และผลักดันธุรกิจด้านพลังงานไทยให้ขยายการค้า การลงทุนรวมทั้งการศึกษา ดูงานด้านพลังงานในประเทศภูมิภาคอาเซียน

        กิจกรรมส่งเสริม และผลักดันธุรกิจด้านพลังงานไทยให้ขยายการค้า การลงทุนรวมทั้งการศึกษาดูงานด้านพลังงานในประเทศภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต้องดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมและพลักดันธุรกิจพลังงานไทยให้ขยายการค้าการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้าสู่ระดับภูมิภาค ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจด้านพลังงาน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจทางด้านพลังงานและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การศึกษาดูงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจพลังงาน และมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจพลังงานระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการมีโอกาสสำรวจลู่ทางการขยายธุรกิจด้านพลังงานไทยไปยังต่างประเทศ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

         

Visitors: 68,963