โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

เกี่ยวกับโครงการ

      โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยกรบุคคลซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในทุกระดับให้มีศักยภาพสูงขึ้นทั้งในเชิงวิชาการ ปฏิบัติการ อำนวยการและสั่งการ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับนานาประเทศภายใต้มาตรฐาน เดียวกันซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม ลดความสูญเสีย และประชาชนมีความปลอดภัย ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้สถาบันการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณภัย โดยมีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังต่อไป และมีความคาดหวังจากการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ในการพัฒนาให้บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ให้มีขีดความสามารถในการเผชิญกับภัยพิบัติ และสร้างวัฒนธรรมการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน ชุมชน และสังคม

วัตถุประสงค์โครงการ

    1) เพื่อให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในระดับประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศโดยสอดคล้องกับทิศทางของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่องค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศได้กำหนดให้ใช้ปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดการสาธารณภัย
     2)  เพื่อให้ได้กรอบแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    3) เพื่อเป็นแนวทาง เครื่องมือ กลไกในการประสานความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลคลที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยได้อย่างมีมาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

       กลุ่มบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำและใช้ประโยชน์จากแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย
      1) บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     2) บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     3) บุคลากรของสถาบันการศึกษา

                  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้จัดการโครงการ   E-mail : n.tirin@gmail.com
  ดร.สรวงอุษา พูลเกษ ผู้บริหารงานโครงการ E-mail : suangusa@gmail.com

 

การดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่ 1 : ประชุม/สัมมนาผู้บริหารกรมฯ เพื่อกำหนดทิศทางของแผนแม่บทฯ ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2560 – 2569)

     การประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางของแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ หัองประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมในระดับบริหารจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 


กิจกรรมที่ 2 : การประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อกำหนดกรอบในการพัฒนาแผนแม่บทฯ ใน 8 วิทยาเขต

       การจัดประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อกำหนดกรอบในการพัฒนาแผนแม่บทฯ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน 8 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตปทุมธานี วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาเขตพิษณุโลก วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ และวิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมจากบุคลากรภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรอาสาสมัคร หน่วยงานภาคเอกชน จนถึงองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

        
          


กิจกรรมที่ 3 : การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรของกรม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการ             จัดทำแผนแม่บทฯ ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

          จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทฯ ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในระหว่างวันพุธที่ 25 – วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 (วันพุธ เวลา 10:00 – วันศุกร์เวลา 12:00) ณ ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 48 คน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในระดับบริหารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรจากกรมฯ และหน่วยงานผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ บริษัท ปตท (จำกัด มหาชน) สภากาชาดไทย สถาบันดำนรงราชานุภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มูลนิธิร่วมกตัญญู

           นายณัชนนท์ สนประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรของกรม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทฯ ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งการประชุมฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนแม่บทฯ ของสถาบันฯ ในระยะ 10 ปี

           ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้จัดการโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอ การสรุปผลศึกษาเบื้องต้นในการจัดทำแผนแม่บทฯ ในระยะ 10 ปี และ นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ทีมที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้นำเสนอกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ภาพรวม และการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


กิจกรรมที่ 4 : ประชุมสรุปร่างแผนแม่บทฯ ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569)

 การประชุมสรุปร่างแผนฯ ได้ถูกจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 (เวลา 13:30 – 15:30 น.) ณ ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 48 คน มี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในระดับบริหารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรจากกรมฯ และหน่วยงานผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ บริษัท ปตท (จำกัด มหาชน) สภากาชาดไทย สถาบันดำนรงราชานุภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มูลนิธิร่วมกตัญญู


รายงานสรุปร่างแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569)

Visitors: 68,968