การประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในวิทยาเขตต่างๆ

วิทยาเขตปทุมธานี
       มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจากบุคลากรภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรอาสาสมัคร หน่วยงานภาคเอกชน จนถึงองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 58 คน 

วิทยาเขตปราจีนบุรี
       มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจากบุคลากรภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรอาสาสมัคร หน่วยงานภาคเอกชน จนถึงองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 47 คน 

 วิทยาเขตพิษณุโลก
          มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมจากบุคลากรภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรอาสาสมัคร หน่วยงานภาคเอกชน จนถึงองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 49 คน 

 วิทยาเขตเชียงใหม่
          มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากบุคลากรภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรอาสาสมัคร หน่วยงานภาคเอกชนจนถึงองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 41 คน 

วิทยาเขตขอนแก่น
         มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมจากบุคลากรภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรอาสาสมัคร หน่วยงานภาคเอกชน จนถึงองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 45 คน 

วิทยาเขตสงขลา
          มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมจากบุคลากรภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรอาสาสมัคร หน่วยงานภาคเอกชน จนถึงองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 37 คน 

วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์
          มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากบุคลากรภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรอาสาสมัคร หน่วยงานภาคเอกชน จนถึงองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 39 คน

วิทยาเขตภูเก็ต
        มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมจากบุคลากรภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรอาสาสมัคร หน่วยงานภาคเอกชน จนถึงองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 55 คน 

Visitors: 67,832