รายงานสรุปร่างแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569)

 

 

 

แผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2560 – 2569)
        การจัดทำแผนแม่บทในครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและส่งผลต่อการวางแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับความท้าทายและโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในการให้บริการองค์ความรู้และ/หรือการให้บริการวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภารกิจและขีดความสามารถของสถาบันฯในปัจจุบันการสร้างความสมดุลของโอกาสทั้งระยะสั้นและระยะยาวและสร้างความสมดุลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญโดยเฉพาะความต้องการความคาดหวังของบุคลากรผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันฯให้มีประสิทธิภาพที่สามารถกำหนดกลยุทธ์ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการตัดสินใจเรื่องระบบงานที่สำคัญ ในการบรรลุเป้าหมายของสถาบันฯจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การระดมความเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กำหนดมาประกอบการวิเคราะห์ในกระบวนการกำหนดทิศทางและการจัดทำยุทธศาสตร์โดยใช้นิยามศัพท์ใน Template ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ได้ตรวจสอบความครอบคลุมและความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ กระทรวง และกรม พบว่า สถาบันฯ จะสามารถส่งมอบผลผลิตตามภารกิจของกรมฯ ได้ แสดงดังรูปด้านล่าง 


 

   

ทิศทาง (Road Map) การพัฒนาของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560 -2569)

        ปัจจุบันรูปแบบการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะเป็นรูปแบบการฝึกอบรมโดยสถาบันฯ เท่านั้น ผู้เรียนจะเข้ารับการฝึกอบรมในวิทยาเขตของสถาบันฯ ทั้ง 8 แห่ง ตามหลักสูตรการฝึกอบรม การดำเนินการจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสถาบัน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 (แผนผัง ก) คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในหนึ่งปีนับแต่เริ่มดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ได้รับการบัญญัติไว้แล้วดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานสถาบันฯจะมีทิศทางการดำเนินงานถัดไป แสดงดังรูปด้านล่าง

 

 

 

 

 

Visitors: 67,830