>> หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการและฝึกอบรม
      >> กำหนดการการสัมมนาชี้แจงโครงการและฝึกอบรม
      >> แผนที่การจัดสัมมนาชี้แจงโครงการและฝึกอบรม
      >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนา
>> สมัครเข้าร่วมโครงการ (ออนไลน์)

ถาม-ตอบ (Q&A)
1. ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นบุคลากรของโรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบขออนุญาตใช้ที่ดิน (กนอ.03/6)

2. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่โรงงานไม่ได้ส่งเข้าอบรมจะสมัครเข้าอบรมได้หรือไม่
  ไม่ได้
3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์อะไร
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป
4. จะสมัครเข้ารับการอบรมอย่างไร
  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ทาง www.researchforthailand.org
5. คัดเลือกผู้เข้าอบรมอย่างไร
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะให้สิทธิ์โรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบขออนุญาตใช้ที่ดิน (กนอ.03/6) ลำดับที่ 105 หรือ 106 เข้ารับการอบรมก่อน
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครยังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กรมฯ จะพิจารณาให้สิทธิ์โรงงานประเภทอื่นตามลำดับก่อน-หลังการสมัคร
6. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมเมื่อไหร่
  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยประกาศทาง www.researchforthailand.org   

 

Visitors: 68,960