โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

 


 

      พิธีลงนาม MOU “การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขอรับสินเชื่อ
      สำหรับผู้ประกอบการ SMEs"                                                    

       สัมภาษณ์ รศ.ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 
       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

                                                                                           


       สัมภาษณ์ 
       ผศ.ดร. ประพจน์ ขุนทอง  
                                                       


          สัมภาษณ์ 
        ดร. ธิรินทร์ ณ ถลาง   
                                                           

         สัมภาษณ์ 
       ดร. ไชยวัฒน์ กล่ำพล  
                                                            

          สัมภาษณ์ 
        คุณณัฐวุฒิ นิยมญาติ 

        หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และบริหารผลงานสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน         
                     

        สัมภาษณ์ 
        คุณสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง 

        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ SME Bank                                           

         สัมภาษณ์ 
         คุณรักษ์ วรกิจโภคาทร 

         รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย    

           สัมภาษณ์ 
         คุณสามชัย เบญจปฐมรงค์ 
         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่าแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)          
     

 

 

         สัมภาษณ์ 
         คุณธีรธร ธุวานนท์ 

         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่าลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                    

 


           สัมภาษณ์ 
         คุณสุวิชาญ เจริญพรพจน์ 

         ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด IFS Capital (Thailand)                            

         สัมภาษณ์ 
         นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                       

          สัมภาษณ์ 
          เจ้าหน้าที่ต้อนรับ พิธีลงนาม MOU                                            

 

          สัมภาษณ์ 
          นายรัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์                                                       
          สื่อมวลชน
       


กรมโรงงานอุตสาหกรรม แถลงข่าวเปิดตัวโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน
และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในงานสัมมนา “แนวทางการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนเพื่อขอสินเชื่ออัตราพิเศษจากสถาบันการเงินและการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” โดย นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม แถลงว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ
แปลงเครื่องจักรเป็นทุน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.
2535 ที่แจ้งขอประกอบกิจการแล้ว และยังไม่ได้แจ้งขอประกอบกิจการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย ให้ได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากนโยบายภาครัฐ (Soft Loan) ผ่านสถาบันการเงิน 18 แห่ง หรือการขอรับสิทธิและประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงการนำเครื่องจักรเดิมมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์
ในการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่

ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กล่าวว่า โครงการนี้ จะให้การบริการ 3 ด้าน 6 กิจกรรม
บริการด้านที่ 1 การขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จะมีกิจกรรมการบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามผลการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

บริการด้านที่ 2 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในมาตรการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต จะมีกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามผลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในมาตรการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

บริการด้านที่ 3 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร จะมีกิจกรรมการให้บริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร และการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการจดทะเบียนเครื่องจักร โดยการบริการทั้ง 3 ด้าน 6 กิจกรรมนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากสถาบันการเงิน หรือได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI รวมถึงการนำเครื่องจักรเดิมที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์แล้วไปเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยจะมีการจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกพื้นที่ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.machinefund.org 


การสัมมนา “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” 
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกร SMEs ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ” และการเสวนา เรื่อง “การสนับสนุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้
1. นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. นายภาสกร ขนันชนะ ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งไประเทศไทย สาขาเชียงใหม่
4. นายคณิต เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs8 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 8 ธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงใหม่
5. นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาเชียงใหม่
6. ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการ โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ในการสัมมนาเรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” ณ ห้องนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นประธานในพิธี


บทความเรื่อง การประเมินราคาเครื่องจักร

 

ดาวน์โหลดบทความ

 

Visitors: 68,965