เกี่ยวกับโครงการ

     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้สนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการเงินในการลงทุนปรับเปลี่ยยน หรือปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน สำหรับหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนแก่สถานประกอบการนั้น แบ่งประเภทที่เป็น โรงงานควบคุม อาคารควมคุม และประเภทสถานประกอบการนอกข่ายควบคุม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม โดยจะให้การส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนแก่สถานประกอบการ ตามเงื่อนไขดังนี้
    (1) สถานประกอบการที่อยู่นอกข่ายการเป็นโรงงานควบคุม อาคารควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) จะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง แต่ไม่เกินราคากลางที่ พพ. กำหนด
      (2) สถานประกอบการที่อยู่ในขอบข่ายการเป็นโรงงานควบคุม อาคารควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) จะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง แต่ไม่เกินราคากลางที่ พพ. กำหนด
     (3) มาตรการที่สามารถขอรับการสนับสนุน จะต้องเป็นมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period) ไม่เกิน 7 ปี และวงเงินสนับสนุนที่สถานประกอบการจะได้รับการสนับสนุนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ พพ. กำหนด
     เป้าประสงค์ที่สำคัญของโครงการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการให้มีมาตรฐานการใช้พลังงานที่สูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความตระหนักถึงเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การใช้งานเครื่องจักรวัสดุ และอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างแก่สถานประกอบการอื่นๆ ให้เกิดการขยายผลในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์

     เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานทำไปแพร่ชยายผลต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 1. ได้รับการเข้าตรวจประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ ก่อนและหลังปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  2. ได้รับการประเมินผลการประหยัดพลังงาน และศักยภาพการประหยัดพลังงาน
  3. ได้รับการสนับสนุนการลงทุน จาก พพ. ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ พพ. กำหนด

การดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาโครงการ
     การประชุมสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีรายละเอียดดังนี้

ประชุมสัมมนาโครงการฯ ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

     การสัมมนาแนวทางการขอรับเงินสนับสนุน โครงกำรสนับสนุนกำรลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงาน ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องราชา ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีสถานประกอบการ ทั้งโรงงาน อาคาร และรัฐวิสาหกิจ ทั้งอยู่ในกลุ่มขอบข่ายและนอกข่ายโรงงานและอาคารควบคุม

  

     นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชนและธุรกิจ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการต่อ นายสาร์รัฐ  ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ 

   

     นายกฤษณทัศ  สำแดงฤทธิ์  สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นำเสนอ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการฯ และ นายภิญโญ  ตัณฑุมาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอ หลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการขอรับการสนับสนุนและขั้นตอนการดำเนินการ อีกทั้งมีจากบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมออกบูธให้เยี่ยมชมเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน


ประชุมสัมมนาโครงการฯ ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก

     การสัมมนาแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย นายสุควร  หวังชม สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ นายวัชรินทร์  บุญฤทธิ์ ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชนและธุรกิจ กล่าวเปิดการสัมมนา อีกทั้ง มีการนำเสนอ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการฯ โดย นางสาวมินตรา  ผู้วัฒนาวงศ์  สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ นายภิญโญ  ตัณฑุมาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอ หลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการขอรับการสนับสนุนและขั้นตอนการดำเนินการ และมีการออกบูธของบริษัทต่างๆ ให้เยี่ยมชมเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

 
 
 


ประชุมสัมมนาโครงการฯ ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในภาคใต้

     การสัมมนาแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเก้าแสน โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดย นายสุควร  หวังชม สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ นายวชิระ  จินดาเพ็ชร วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนา อีกทั้ง มีการนำเสนอ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการฯ โดย นายกฤษณทัศ  สำแดงฤทธิ์  สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ นายภิญโญ  ตัณฑุมาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอ หลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการขอรับการสนับสนุนและขั้นตอนการดำเนินการ และมีการออกบูธของบริษัทต่างๆ ให้เยี่ยมชมเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน


   
 
 


กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ ก่อนและหลังปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

     หลังจากการสัมมนาแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแล้ว จะมีการรับสมัครของสถานประกอบการตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะมีผู้เชียวชาญเข้าไปยังสถานประกอบการ เพื่อตรวจประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ ก่อนและหลังปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกับการสนับสนุนการลงทุนจาก พพ. ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

การตรวจประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ ก่อนและหลังปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

     ตัวอย่างภาพ สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องทำความเย็น (Chiller) ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

     ก่อนปรับปรุง

 

     หลังปรับปรุง

 


มาตรการปรับเปลี่ยนโคมไฟ Store Plant 2 ของบริษัท เมก้าไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

     ก่อนปรับปรุง

  

     หลังปรับปรุง

  


มาตรการปรับเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ ของบริษัท บางกอกอีเกิลวิง จำกัด

              ก่อนปรับปรุง                                  หลังปรับปรุง

     


การตรวจประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ ก่อนและหลังปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก

     ตัวอย่างภาพ สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก

มาตรการปรับเปลี่ยนระบบทำน้ำร้อน ของโรงแรมระยองสตาร์

     ก่อนปรับปรุง

 

     หลังปรับปรุง

 


 

มาตรการการปรับเปลี่ยนระบบอากาศอัด (Air Compressor) ของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

     ก่อนปรับปรุง

 

     หลังปรับปรุง

 


มาตรการการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ร่วมกับระบบอากาศอัดเดิม ของบริษัท อีโธส เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

     ก่อนปรับปรุง

 

     หลังปรับปรุง

  


การตรวจประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ ก่อนและหลังปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในภาคใต้

     ตัวอย่างภาพ สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในภาคใต้

มาตรการปรับเปลี่ยนระบบ Heat Pump ของบริษัท ศรีธนาวุฒิ จำกัด

     ก่อนปรับปรุง

 

     หลังปรับปรุง

 


มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องทำร้อน เป็นระบบ Heat Pump ของพาวิลเลียน สมุย บูทิค รีสอร์ท

     ก่อนปรับปรุง

     หลังปรับปรุง

 


 

Visitors: 68,959