โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563

  

ธนาคารที่ร่วมดำเนินการ


 

 

      


 

 

        


 

    


แจ้งปรับเปลี่ยนห้องอบรม 
เดิม ห้องน้ำเอก เป็น ห้องชนกนันท์ ชั้น 2 
โรงแรมเอบีน่า เฮ้า ซอยวิภาวดีรังสิต 64 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

    


 

        


  

   


 

  


 

Visitors: 45,060