โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563

!! ประกาศ !!

 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการปิดสมัครเข้าร่วมโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

เดิม  วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็น วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ


 

ธนาคารที่ร่วมดำเนินการ


 

 

      


 

 

        


 

    


แจ้งปรับเปลี่ยนห้องอบรม 
เดิม ห้องน้ำเอก เป็น ห้องชนกนันท์ ชั้น 2 
โรงแรมเอบีน่า เฮ้า ซอยวิภาวดีรังสิต 64 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

    


 

        


 

 

Visitors: 38,487