โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563

   

ธนาคารที่ร่วมดำเนินการ


 


 

 

 


 

 


แจ้งปรับเปลี่ยนห้องอบรม 
เดิม ห้องน้ำเอก เป็น ห้องชนกนันท์ ชั้น 2 
โรงแรมเอบีน่า เฮ้า ซอยวิภาวดีรังสิต 64 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


 

    


  

 

 


ภาพกิจกรรมโครงการฯ

กิจกรรม: การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สำหรับสถานประกอบการ SMEs

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ “มาตรการการลดต้นทุนด้านการผลิต และการขอรับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับโรงงานอุสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิท-19” ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ


    ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 
ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ “มาตรการการลดต้นทุนด้านการผลิต และการขอรับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับโรงงานอุสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิท-19” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ


     ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 
ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ “มาตรการการลดต้นทุนด้านการผลิต และการขอรับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับโรงงานอุสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิท-19” ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จังหวัดสมุทรสาคร

 

     ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหลักสูตร “การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

     ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหลักสูตร “การออกแบบเส้นทางหนีไฟและกลยุทธ์การอพยพสำหรับโรงงาอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

     ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหลักสูตร “การออกแบบเส้นทางหนีไฟและกลยุทธ์การอพยพสำหรับโรงงาอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ


กิจกรรม: การจัดฝึกอบรมเชิงลึก สำหรับบุคลากรของสถานประกอบการ SMEs

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงลึก สำหรับบุคลากรของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และบุคลากรของสถานประกอบการที่สนใจ ในหลักสูตร “นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิต” รุ่นที่ 1  ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2563 เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-30 ตุลาคม 256ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงลึกหลักสูตร “นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิต” รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน”

 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงลึกหลักสูตร “นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิต” รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม”

 

     ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงลึกหลักสูตร “นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิต” รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนด้านกระบวนการผลิต”

 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงลึก สำหรับบุคลากรของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และบุคลากรของสถานประกอบการที่สนใจ ในหลักสูตร “นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิต” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2563 เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 256ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

     ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงลึกหลักสูตร “นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิต” รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน”

 

     ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงลึกหลักสูตร “นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิต” รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม”

 

     ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงลึกหลักสูตร “นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิต” รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนด้านกระบวนการผลิต”

 

Visitors: 68,963