โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ

 

   

 


 

      


 

  

      


 

 

   


 

ภาพกิจกรรมโครงการฯ  

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หัวข้อ “นวัตกรรมส่งเสริมการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และหัวข้อ “แนวทางการใช้เชื้อจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมให้ปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ


          ในวันที่ 14 และ 17 กรกฎาคม 2563 ให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ


          กิจกรรมการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงาน และการพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ


          ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา และมีการบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินอุตสาหกรรมชีวภาพตามแนวทาง Bio-Circular-Green Economy (BCG)” หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” และหัวข้อ “พิษวิทยา การประเมินความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยการใช้สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ

 Visitors: 53,641