โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าในโรงงาน

   

 

 


 

 

 


ภาพกิจกรรมโครงการฯ 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดการอบรม ให้แก่บุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 3563


     ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ให้ดำเนินการจัดอบรมด้านการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าในโรงงาน หัวข้อ “การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม” และหัวข้อ “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ


      ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการการประชุมปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน ณ โรงแรม ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 


     ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ให้ดำเนินการจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยได้รับเกียรติจากนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา และมีการบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบเส้นทางหนีไฟในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกต้อง ตามกฎหมายและมาตรฐาน” และกรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลสำเร็จด้านความปลอดภัย ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

 

Visitors: 68,961