โครงการยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิตสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 


 

  


 

 


 


 

ภาพกิจกรรมโครงการฯ

กิจกรรม: การจัดอบรมด้านการวินิจฉัยและยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิต

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต” ภายใต้โครงการยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิตสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง พัชราวดี 1 (ชั้น 11 อาคาร 2) โรงแรม ปริ้นซ์พาเลซ (อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์) กรุงเทพฯ

 

     ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ และออกแบบกระบวนการผลิตด้วย Value Stream Mapping” ภายใต้โครงการยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิตสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องเอบีน่า ฮอล์ ชั้น 1 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ซ.วิภาวดีรังสิต 64 กรุงเทพฯ

 


 

Visitors: 68,968