โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


‼ประกาศ‼
แจ้งยกเลิกการสัมมนา
1. ยกเลิกการสัมมนาในวันที่ 1 และวันที่ 4 มีนาคม 2564
2. ยกเลิกการสัมมนา ในวันที่ 8 และวันที่ 10 มีนาคม 2564

 

 


 

 

   

Visitors: 47,553