โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 

    


 

  


ภาพกิจกรรมโครงการฯ   

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับธนาคาร เพื่อหารือในเรี่องผลิตผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กิจกรรม: การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สำหรับสถานประกอบการ SMEs 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ “เทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์อพยพหนีไฟและการเลือกใช้ระบบดับเพลิงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

          ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ “เทคการลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ

          ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ "เทคนิคการควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ รุ่นที่ 2" ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ

 ในวันพฤหัสดีที่ 1 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ "หลักสูตรเทคนิคการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1" ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ


 

Visitors: 53,639