โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
 

 


 

  


ภาพกิจกรรมโครงการฯ   

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับธนาคาร เพื่อหารือในเรี่องผลิตผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กิจกรรม: การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สำหรับสถานประกอบการ SMEs 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ “เทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์อพยพหนีไฟและการเลือกใช้ระบบดับเพลิงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

     ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ “เทคการลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ ตัณฑุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ

     ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ "เทคนิคการควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ รุ่นที่ 2" ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ

     ในวันพฤหัสดีที่ 1 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ "เทคนิควิศวกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต รุ่นที่ 2" ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติขจร โฆมานะสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ

     ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ "เทคนิคการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ

     ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ "เทคนิคการลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ ตัณฑุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ

     ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  ได้ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและอบรมในหัวข้อ "เทคนิคการลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ ตัณฑุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


กิจกรรม: ตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน หรือใช้นวัตกรรม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
และศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิมหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน หรือใช้นวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือ สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอื่น ๆ
ให้แก่สถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ
ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

     

     ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิมหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน หรือใช้นวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือ สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอื่น ๆ 
ให้แก่
สถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ
 ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

 

     ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ครั้งที่ 3/2564 โดยมีคณะกรรมการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิมหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน หรือใช้นวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือ สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอื่น ๆ ให้แก่
สถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

 

     ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีคณะกรรมการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิมหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน หรือใช้นวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือ สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอื่น ๆ ให้แก่
สถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

 

     ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ครั้งที่ 5/2564 โดยมีคณะกรรมการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิมหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน หรือใช้นวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือ สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอื่น ๆ ให้แก่
สถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

 

     ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ครั้งที่ 6/2564 โดยมีคณะกรรมการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิมหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน หรือใช้นวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือ สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอื่น ๆ ให้แก่
สถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564


 

 

 

Visitors: 68,959