top of page

โครงการที่ผ่านมา

โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

แบนเนอร์โครงการ ปี 64 (1800x600).jpg

โครงการยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิตสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ_แบบครึ่ง.jpg

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและระบบไฟฟ้า
ในโรงงาน

banner โครงการอัคคีภัย_120663.jpg

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ

Banner (มีกรอบ).jpg

โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

Head banner (สำหรับประชาสัมพันธ์สื่อ Social)_1800x600_แบบใหม่ (มีกรอบ).jpg
bottom of page