top of page

โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารเชิญชวนประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 64.jpg

หลักการและเหตุผล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำในรายละเอียดเชิงลึกที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบการ SMEs และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ โดยการดำเนินการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงเครื่องจักรเดิม หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือเป็นสถานประกอบการ หรือกิจการซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแล
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นกิจการภาคการผลิต และมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
2. มีความต้องการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิม เพื่อสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งทุน และสิทธิ์ประโยชน์ตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือ
ลดต้นทุนด้านพลังงานหรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม)
3. สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

1. ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน และสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
2. ได้รับใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเชิงลึก เกี่ยวกับการวิเคาระห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร (3 วัน) และได้รับหนังสือรับรองการฝึกอบรม
4. ได้รับการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรจากผู้เชี่่ยวชาญ

ภาพกิจกรรม

bottom of page