top of page

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าในโรงงาน

โบรชัวโครงการอัคคีภัย (สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์)_120663.jpg

หลักการและเหตุผล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าในโรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีการประกอบการที่ปลอดภัยในด้านความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงาน เพิ่มศักยภาพบุคลากรในโรงงาน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงานแก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยสูง เช่น โรงงานที่มีการใช้ จัดเก็บสารไวไฟรวมถึงวัสดุติดไฟได้
2. ประกอบกิจการตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือหนังสือขออนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. 03/6) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตzอุตสาหกรรม (แบบ ข.2)

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

1. ได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าในโรงงาน
2. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน
3. ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ภาพกิจกรรม

bottom of page