top of page

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ

โบรชัว (สำหรับลงเว็บและสื่อประชาสัมพันธ์)_290563_QRcode.jpg

หลักการและเหตุผล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงานอุสาหกรรมที่มีศักยภาพ สามารถนำเทคโนโลยีชีวภาพไปพัฒนากระบวนการผลิต หรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน (รง.4) หรือ หนังสือขออนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรม
(กนอ. 03/6) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงาน ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (แบบ ข.2) และแจ้งเริ่มประกอบกิจการแล้ว
2. มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิต หรือมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต (กรณีสมัครกิจกรรมที่ 2 ต้องมีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิต)

กิจกรรมโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ

1. กิจกรรมที่ 1 การให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพสู่โรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และ/หรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ครั้ง
2. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และ/หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพ จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ครั้ง และบุคลากรได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม

ภาพกิจกรรม

bottom of page